NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2017

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2017 r. na terenie Powiatu Kościańskiego udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w następujących lokalach oraz w dniach i godzinach:

Lokalizacja: 
Urząd Gminy w Czempiniu ul. 24 Stycznia 25
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00
czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00
Udzielający nieodpłatnej pomocy prawne:
Aadwokat


Lokalizacja: 
Centrum Kultury w Śmiglu ul. Kościuszki 20
Dni i godziny otwarcia:
środa od godz. 10.00 do godz. 14.00
piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00
Udzielający nieodpłatnej pomocy prawne:
Aadwokat


Lokalizacja: 
Punkt Konsultacyjny w Krzywiniu ul. Poprzeczna 2
Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 16.00
wtorek od godz. 11.00 do godz. 15.00
Udzielający nieodpłatnej pomocy prawne:
Radca prawny


Lokalizacja: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra
Dni i godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
Udzielający nieodpłatnej pomocy prawne:
Adwokat,  aplikant radcowski


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,po przedłożeniu zaświadczenia,
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,
 • która nie ukończyła 26 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • która ukończyła 65 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności,
 • która jest w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciąże.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.