STATUT SOŁECTWA KOPASZEWO

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej Krzywinia
Z dnia 23 marca 2015 roku

STATUT SOŁECTWA KOPASZEWO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Kopaszewo.
2. W skład Sołectwa wchodzi wieś Kopaszewo, która jest jednocześnie siedzibą Sołectwa.
3. Obszarem działania Sołectwa jest wieś Kopaszewo.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Sołectwie Kopaszewo – należy przez to rozumieć wieś Kopaszewo w jej granicach administracyjnych,
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzywiń,
3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Krzywinia,
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Kopaszewo,
6) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa,
7) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ pomocniczy Sołtysa,
8) Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć osobę kierującą Radą Sołecką,
9) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Kopaszewo.

Rozdział II
Zakres działania Sołectwa
§ 2
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, która wspomaga Gminę w realizacji nałożonych na nią zadań a mieszkańcy Sołectwa wspólnie z Miastem Krzywiniem tworzą wspólnotę samorządową Gminy. Obszar sołectwa określa mapa, stanowiąca załącznik do statutu.
2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 8,0 km2.
3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych,
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami),
2) statutu Gminy,
3) niniejszego Statutu.
§ 3
Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
§ 4
Zadania określone w § 3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych, projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa,
6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

Rozdział III
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§ 5
1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys – jako organ wykonawczy.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
4. Zebranie Wiejskie może powoływać także stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania.
5. Obsługę techniczno-biurową organów sołectwa zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.
§ 6
1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 4 za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
2) Wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) Określanie zasad korzystania z mienia komunalnego,
4) Podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Sołectwa, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
§ 7.
1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesję Rady Miejskiej.

3. O sposobie załatwienia sprawy Rada Miejska lub Burmistrz informuje Sołtysa i poprzez niego mieszkańców Sołectwa zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
§ 8.
Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają prawo wyborcze w wyborach do Rady Sołeckiej.
§ 9.
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa,
3) na polecenie Burmistrza lub Rady Miejskiej.

§ 10.
1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców Sołectwa lub na polecenie organów Gminy winno odbyć się w terminie 14 dni chyba, że wnioskodawca proponuje inny termin.
§ 11.
1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.
2. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie propozycji przedłożonej przez Sołtysa.
4. Obowiązkiem Sołtysa jest uzgodnienie z Urzędem Miasta i Gminy terminu Zebrania Wiejskiego oraz obsługi techniczno – biurowej tego zebrania.
5. Protokoły z zebrań Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni.
6 Protokół winien zawierać:
1) datę, godzinę i miejsce zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu i potwierdzenie kworum,
3) nazwiska i stanowiska służbowe osób zaproszonych do udziału w zebraniu,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) streszczenie przebiegu obrad,
6) treść podjętych w trakcie obrad uchwał,
7) podpisy prowadzącego zebranie oraz protokolanta.
7 Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Zebranie Wiejskie może wystąpić: Sołtys, Rada Sołecka, Burmistrz, Rada Miejska, grupa mieszkańców w liczbie co najmniej 10 osób.
§ 12.
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, o ile Statut nie stanowi inaczej. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą i w tym celu powołuje komisje skrutacyjną.
§ 13.
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
4. Od orzeczenia Burmistrza o nieważności uchwał Zebranie Wiejskie może odwołać się do Rady Miejskiej.
§ 14.
Funkcja Sołtysa ma charakter społeczny.
§ 15.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosowne do wskazań Zebrania Wiejskiego i organów Gminy,
4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz i wobec organów Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
8) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała Sołectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z tym związanych,
9) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony pożarowej, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,
10) prowadzenie dokumentacji zawierającej:
a) statut Sołectwa,
b) protokoły z Zebrań Wiejskich,
c) uchwały Zebrań Wiejskich,
d) sprawozdania i inne dokumenty Sołectwa.

2. Raz do roku na Zebraniu Wiejskim, Sołtys przedstawia informację o swojej działalności i składa sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków sołectwa nie później niż do 28.02. roku następnego.
§ 16.
1. Sołtys bierze udział w Sesjach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo głosu przed podjęciem uchwał w sprawie swojego Sołectwa.
3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców swojego Sołectwa.
§ 17.
1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Przewodniczący Rady Sołeckiej wybierany przez Radę Sołecką spośród jej członków.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys bądź Przewodniczący Rady Sołeckiej.
6. Rada Sołecka w szczególności:
1) opiniuje projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy Sołectwa,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
5) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

7. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

8. Na Zebraniach Wiejskich przewodniczący Rady Sołeckiej składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.

Rozdział IV
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania
§ 18.
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 4 lata.Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Burmistrza.
3. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 19.
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.
4. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.
§ 20.
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) dokonanie wyboru spośród siebie przewodniczącego komisji,
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołów z wyników głosowania,
6) odczytanie protokołu na Zebraniu.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 21.
Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 22.
1. Decyzję w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej (od 3 do 10) podejmuje Zebranie Wiejskie na wyborczym Zebraniu Wiejskim w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 23.
1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
3. Za głosy ważne uważa się:
1) w wyborach Sołtysa – jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tylko jedno nieskreślone nazwisko,
2) w wyborach Rady Sołeckiej – jeżeli na karcie do głosowania liczba nieskreślonych nazwisk jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby członków Rady Sołeckiej.

4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.
5. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania, w której biorą udział kandydaci ,którzy uzyskali największą równą ilość głosów.
§ 24.
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1) nie wykonują statutowych obowiązków,
2) naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego,
3) dopuścili się czynów dyskwalifikujących ich w opinii środowiska.
2. Wniosek o odwołanie organów Sołectwa kierowany jest do Burmistrza, który ustala termin i miejsce Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania. Wniosek o odwołanie wymaga poparcia co najmniej 15 podpisów.
3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 25.
Uchwałę o odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków podejmuje się w głosowaniu tajnym, a dla jej ważności wymagana jest bezwzględna większość ważnie oddanych głosów.
§ 26.
1. Dla dokonania odwołania organów sołectwa, o których mowa w § 25 na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu, które odbywa się po upływie 14 dni.
3. O ile w wyznaczonym drugim terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wniosek o odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej upada.
4. Liczbę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.
5. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.
§ 27.
1. Głosowanie w sprawie odwołania organów, o których mowa w § 25 przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2. § 18 stosuje się odpowiednio.
§ 28.
W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub Komisji Rewizyjnej, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub Komisji Rewizyjnej. Procedura w tym wypadku jest zgodna z § 21 do 23.
Rozdział V
Komisja Rewizyjna
§ 29.
W celu kontroli działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie wybiera Komisję Rewizyjną.
§ 30.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Wybierana jest na zebraniu wyborczym w sposób jawny.
1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Komisja wybiera ze swego składu.
2. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
§ 31.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku przy przyjęciu rocznego sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 32.
Komisja Rewizyjna
1. Kontroluje działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Przedstawia na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swej działalności oraz wnioski z kontroli i opinie.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa
§ 33.
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2. Środki finansowe stanowiące dochód Sołectwa spływają na rachunek budżetu Gminy, a wydatki Sołectwa realizowane są z rachunku budżetu Gminy.
§ 34.
1. Na środki finansowe Sołectwa służące do realizacji zadań w roku budżetowym składają się:
1) środki finansowe rozdysponowane na rzecz Sołectwa przez Radę Miejską w oparciu o składane wnioski przez Sołectwo do ujęcia w budżecie Gminy na rok następny.
2) środki finansowe pozostające do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym jako środki wydzielone z budżetu Gminy z tytułu tzw. „Funduszu Sołeckiego”, który zostaje wyodrębniony zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, a nakierowanego na zadania zatwierdzone przez Zebranie Wiejskie. Wniosek Sołectwa uchwala Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa.
2. Zakres uprawnień sołectwa względem mienia komunalnego obejmuje:
1) zarządzanie tym mieniem,
2) korzystanie z mienia.
§ 35.
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest na podstawie planu przedsięwzięć.
2. Plan środków finansowych winien zawierać:
1) dochody Sołectwa mieszczące się w budżecie Gminy,
2) wydatki mieszczące się w budżecie Gminy, a przeznaczone na potrzeby Sołectwa.
3. Projekt planu przedsięwzięć Sołectwa jest ustalony na rok budżetowy w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego w terminach wyznaczonych przepisami określającymi procedurę uchwalania budżetu Gminy.
4. Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązany jest przygotować i przedstawić na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z gospodarki finansowej Sołectwa zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 36.
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 37.
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz.
§ 38.
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2. Do wykonywania czynności o jakich mowa w ust. 1 organy wymienione mogą delegować swych przedstawicieli.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 39.
Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwał.
§ 40.
W przypadkach spornych, postanowienia statutu interpretuje Burmistrz.
§ 41.
Sołectwo używa stempli podłużnych o treści:
1.Sołectwo Kopaszewo
Sołtys
Gmina Krzywiń
2.Rada Sołecka Kopaszewo
Gmina Krzywiń

Załącznik do Statutu Sołectwa Kopaszewo

Mapa Sołectwo Kopaszewo
Skala 1:20 000

MAPA SOLECTWA